Konut Kredisi Nedir?

Konut Kredisini gnmz ko?ullar?nda, ev sahibi olabilmenin alternatifsizli?i olarak tan?mlamak en do?ru tabir olacakt?r. Bankac?l?k sistemlerinin etkisinde ya?ayan dnya insan?, bu ekosistem ile ya?amay? ?renmek durumundad?r. Gnmz ko?ullar?nda insanlar?n bir ev sahibi olabilmesi normal bir birikim ile ortalama 20 y?l srmektedir. Bu srete ek masraflara da yer yok. zerine eklenen her masraf al?nmas? planlanan evin […]

?HT?YA KRED?S? NED?R?

Gnmzde en ok duydu?umuz iki kelime san?r?m budur. Teknolojinin ilerlemesi ile insanlar?n tam anlam?yla bilmedi?i fakat sylemekten ve duymaktan yorulmad??? bir szcktr. Tan?m olarak; k?saca vadeli ve d?k tutarl? nakit ihtiyac?m?z? kar??lamak iin her hangi bir bankadan kullanmak istedi?imiz bir kredi trdr. Ba?ka bir de?i?le ki?inin nakit ihtiyac? do?rultusunda gerek ki?ilere verilen bireysel kredi trdr. […]

Kredi masraf? geri alma

Kredi eken ki?i say?s?n?n her geen gn giderek artmas? bankalar?n bu konuda yeni bir kazan kap?s? olu?turmas?na neden oldu. zellikle sunulan farkl? kredi trlerinden ekilen kredilerden bankalar?n ald??? dosya masraflar?n?n sadece yasal boyutta czi rakamlar oldu?unu ancak bankalar?n bu konuda bu rakam?n stnde masraflar ?kartarak m?terilerden para ald?klar?n? biliyoruz. ??te bu konuda sizlerin Kredi masraf? […]

su-boregi-nasil-yapilir

Su Bre?i Nas?l Yap?l?r?

Su Bre?i yemesi olduka keyifli olan lezzet olarak ok gzel olan bir brektir. Her yerde gzelini bulmak zordur. Kendiniz yaparsan?z gzel olacakt?r. Malzemeler 2 Yumurta 3 Yemek ka???? su 1 Tatl? ka???? tuz 3 Su barda?? un 2 Yemek ka???? teraya?? 3 Yemek ka???? zeytinya?? veya s?v?ya? 1 Kase beyaz peynir Yar?m kase ka?ar rendesi […]

vasabi-nedir

Vasabi Nedir ?

Vasabi yanban turbudur. Baz?lar? onu turpgiller trne koymas?na ra?men, baz?s? koymaz. Japon turbu olarak bilinir. Bitki ac? oldu?u iin onu soslarda kullan?rlar. Japonyada her hangi bir bal?k restaurant?na girdi?inizde bal???n?z bu sosla gelmektedir. Kokusu olduka gzeldir. Tad?n?n verdi?i ac?dan dolay? hardal yap?m?nda da kullan?l?r. Do?al bir antibiyotiktir ve Japonyadan ba?ka yerde bulunmaz. Japonyan?n nehir yataklar?nda […]

gunes-enerjisi-fotosentez-yaprak

Fotosentez Nedir?

Dnya zerinde neredeyse tm canl?larda, ya?am?n devam? iin gerekli olan enerji, fotosentez ile gne?ten sa?lan?r. Bu olay do?rudan veya dolayl? olarak gerekle?ebilir. Fotosentez, klorofil ta??yan ye?il bitkilerin havadaki karbondioksiti, suyu ve gne? ?????n? yap?s?nda birle?tirmesi ile gerekle?tirilir. Fotosentez iin gerekli olan ???k neredeyse her zaman do?rudan gne?ten sa?lansa da herhangi bir ???k kayna??ndan da temin […]

Devalasyon Nedir?

Bir devletin resmi para biriminin di?er lke dvizleri kar???ndaki de?eridir. Ba?ka bir de?i?le sabit kur sistemlerinde demeler dengesi a?k veren lkenin bakanlar kurulu karar?yla ulusal paras?n?n sat?n alma gcnn d?rlmesidir. K?saca lkenin para biriminin d?mesidir. Byle durumlarda piyasadaki yerli mallar? ucuzlarken, ithal mallar pahal?la??r. Devalasyonun nedenleri aras?nda Merkez Bankas?n?n kar??l??? olmayan miktarda para basmas? sylenebilir. […]

arama-motorlari-3

Arama Motorlar? Nas?l al???r?

Arama motorlar? denince ilk olarak akl?m?za sadece Google geliyor. Hatta genelde ba?ka bir arama motoru gelmiyor bile denilebilir. Ancak ?imdiye kadar bir ok arama motoru sitesi a?ld? kapand? baz?lar? hala a?k ancak Google ile k?yaslanamayacak durumdalar. Bknz. Yandex Arama Motoru Nedir? Siz internette bir ?ey arad???n?zda ilgili siteyi bulmak iin belirli anahtar kelimeler ile arama […]

eft-ucreti-almayan-bankalar

EFT creti almayan bankalar

?nternet teknolojisi ile beraber hayat?m?za giren en nemli ayr?cal?klar?n ba??nda gelen internet bankac?l??? EFT konusunda birok m?terinin cretsiz olarak i?lem yapmas?na imkan vermektedir. EFT Nedir? Bankalar aras?nda para transferi anlam?na gelen bu i?lem zellikle farkl? bankalar aras?nda oldu?undan dolay? m?terilerin bu para transferlerini yaparken belli oranlarda cret dedikleri gere?i bulunmaktad?r. Bu yzden EFT creti demek […]

Albaraka Trk Kasa fiyatlar?

Finans sektr her geen sundu?u hizmetler ile m?terilerini mutlu etmek iin al??malar?na devam ediyor. Son gnlerde lkemizde giderek yayg?nla?an ve m?terilerin taleplerine gre bankalar?n sundu?u hizmetlerin ba??nda gelen kiral?k kasalar bankadan bankaya fiyat de?i?kenli?i gstermektedir. Bugn sizler iin Albaraka Trk Kasa fiyatlar? hakk?nda merak eti?iniz cretleri a?klayaca??z. Albaraka Trk Kasa boyutlar? nas?l? Bankada m?terilerine zel […]